Honorar

Početna breadcrumbs Honorar

Prvo savjetovanje

U slučaju individualnog prvog savjetovanja (150 €, s PDV-om) dajete nam uvid u najbitnije fakte Vašeg slučaja. Pri tome dobijate s naše strane pravnu analizu i preporuku postupka za najekonomičnije i najučinkovitije rješavanje Vašeg slučaja. Garantujemo Vam iskrenu procjenu šansi za uspjeh i očekivanih troškova.

Opcije plaćanja

Satnica

Sva­ka pruže­na us­lu­ga naplaću­je se pre­ma stvarnom utrošku vre­me­na i pre­ma un­apri­jed do­gov­orenoj sat­ni­ci. Iznos sat­nice ovisi o vrsti i obimu po­jedinog sluča­ja.

Zakonska tarifa

Ova op­ci­ja plaćan­ja se formi­ra na os­novi za­kona o ad­vokatskim naknadama u Aus­tri­ji i općih kri­ter­i­ja nakna­da. Visi­na naknade ovisi o vrsti i obimu sud­skog proce­sa.

Paušalna naknada

Do­go­varamo s vama fik­san paušal­ni iznos za ci­jeli naš rad. Paušal­na nakna­da je uo­biča­je­na u sluča­je­vi­ma kada se uloženi na­por može un­apri­jed re­al­no pro­ci­jen­i­ti.

Pokrivanje troškova putem pravnog osiguranja

Ako ste u posjedu pravno zaštitnog osiguranja, rado ćemo provjeriti da li će troškovi Vašeg slučaja biti pokriveni od osiguravajuće kuće.

ImpressumDatenschutzerklärung

© 2021 • Mustajbegovic • All rights reserved